اجرای برنامه ی کویر مصر باشگاه آزادگان - Mountaineer
این وبلاگ فقط به دلیل پیشرفت و ترویج کوهنوردی تشکیل شده و هیچ اهداف دیگری نخواهد داشت.
جمعه 6 آذر 1388 ساعت 21:58

برنامه ی کویر مصر باشگاه آزادگان هفته ی آینده در دو بخش دوچرخه به سرپرستی آقای ناصر هوشیار و پیمایش کویر به سرپرستی آقای علی کارخانه چین اجرا خواهد شد.

 

 

 

 

 

برنامه ی کویر مصر باشگاه آزادگان هفته ی آینده در دو بخش دوچرخه به سرپرستی آقای ناصر هوشیار و پیمایش کویر به سرپرستی آقای علی کارخانه چین اجرا خواهد شد.این سومین   برنامه ی کویر نوردی باشگاه در برنامه ی نیم سال دوم می باشد که می توان به اهمیت دادن باشگاه به قسمت کویر نوردی اشاره کرد.قسمت پیمایش کویر پیش از این قرار بود به سرپرستی آقای مهدی حامد محولاتی مدیریت باشگاه اجرا شود.